Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja aplikacije spot.one

1. Uvodne odredbe i definicije

Bayer d.o.o., Radnička 80, 10 000 Zagreb, OIB: 56386591827 (u daljnjem tekstu Bayer) uspostavio je aplikaciju spot one, u svrhu zapošljavanja studenata te isključivo Bayer upravlja navedenom aplikacijom.

Bayer kao isključivi vlasnik navedene aplikacije koji putem iste zapošljava studente je voditelj obrade, u smislu članka 4. stavka 7. UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka)

U smislu članka 4. stavka 7. Opće uredbe o zaštiti podataka – voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

Bayer može putem navedene platforme omogućiti pristup podacima studenata i drugim poslodavcima koji nude poslove, a koji će u tu svrhu koristiti Bayerovu aplikaciju spot one, ako studenti u samoj aplikaciji izaberu navedenu mogućnost odnosno dopuste drugim poslodavcima / korisnicima uvid u svoj profil, korištenjem opcije – Javni profil.

Kad /ako će pristup podacima studenata na aplikaciji Spot one biti omogućena i drugim primateljima (drugim poslodavcima) kojima će Bayer omogućiti pristup navedenim podacima studenata, tada će Bayer biti ujedno i u ulozi izvršitelja obrade u odnosu na pohranu navedenih podataka studenata, a drugi poslodavci koji će pristupati podacima studenata, obrađivati i koristiti podatke studenata iz navedene platforme te uspostavljati i voditi vlastite sustave pohrane osobnih podataka studenata, imat će ulogu voditelja obrade.

U smislu članka 4. stavka 8. Opće uredbe o zaštiti podataka, izvršitelj obrade je  fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

„SPOT.ONE“ je aplikacija / platforma namijenjena pronalasku kratkotrajnih studentskih poslova i izazova, poticanju zapošljavanja Studenata te povezivanja sa potencijalnim drugim Poslodavcima za vrijeme studiranja putem:

  • a) razmjene podataka između Poslodavaca-naručitelja posla koji su u potrazi za studentima raspoloživim za obavljanje studentskih poslova, te studenata s druge strane koje su u potrazi za studentskim poslovima (burza studentskih poslova) – a koja razmjena podataka se obavlja putem platforme spot one;
  • b) razmjene podataka na navedenoj platformi između studenata i Bayera – u svrhu zapošljavanja;
  • c) objavljivanja raznih vrsta Izazova, zadataka i brzih zadataka na kojima Studenti predlažu idejna i tehnička rješenja različitih problema i zadataka koja postavlja Bayer i/ili drugi Poslodavci registrirani korisnici.

"Poslodavac" u smislu ovih Općih uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu, registriranog korisnika aplikacije, a posebno poslodavca u smislu odredbi važećeg Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koji želi sklopiti, kao i svaku drugu fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi platformu spot one radi pronalaska studenta za obavljanje povremenih poslova.

"Student" u smislu ovih Općih uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske ima status redovnog studenta sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) radi pronalaska odgovarajućeg angažmana za obavljanje povremenih studentskih poslova i/ili prijavljivanja na objavljene izazove, zadatke i brze zadatke

"Posrednik" u smislu ovih Općih uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća sve posrednike studentske centre definirane Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata.

"Studentski posao“ u smislu ovih Općih uvjeta korištenja je općeniti naziv za svaku vrstu angažmana za obavljanje povremenih i/ili privremenih poslova, bez zasnivanja radnog odnosa, koji se sklapa posredovanjem nekog od studentskih centara sukladno odredbama Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovnih studenata.

"Izazov" u smislu ovih Općih uvjeta korištenja je općeniti naziv za sve vrste oglasa koje Bayer ili registrirani drugi Poslodavac objavljuje na platformi s pozivom za dostavu najboljih tehničkih rješenja ili prijedloga. O pobjedniku izazova odlučuje povjerenstvo imenovano prilikom objave istog.

"Zadatak" u smislu ovih Općih uvjeta je zadatak koji objavljuje Bayer ili drugi registrirani Poslodavci i na koji se prijavljuju studenti, a Bayer ili drugi poslodavci na temelju vlastite procjene izabiru kandidata (studenta) za obavljanje predmetnog zadatka

"Brzi zadatci" u smislu ovih Općih uvjeta korištenja su poslovi koje Bayer ili registrirani Poslodavac periodično objavljuju na platformi i koji se povjeravaju korisnicima koji se najbrže prijave.
Pojam „Izazov“, „Zadatak“ i „Brzi zadatak“ u daljnjem tekstu zajednički će se nazivati „posao“.

"Korištenje" u smislu ovih Općih uvjeta je svako isticanje oglasa za studentski posao, odnosno bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja studentskog posla ili drugog angažmana od strane Studenta. Korištenje aplikacije nije moguće bez prethodne registracije te izrade korisničkog računa.

"Osobni podatak" je u smislu ovih Općih uvjeta svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili fizičku osobu čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno uz pomoć identifikatora imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora, ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet fizičke osobe

"Cjenik" je u smislu ovih Općih uvjeta cjenik usluga koje su dostupne putem platforme registriranim Poslodavcima. Bayer zadržava pravo izmjene cjenika u svakom trenutku. Korištenje platforme za Studente je besplatno.

Korisnik: u smislu ovih Općih uvjeta korištenja jesu studenti ili drugi poslodavci – kao registrirani korisnici.

2. Prihvat i promjena Općih uvjeta korištenja

Ovi Opći uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje aplikacije spot one. Prihvatom ovih Uvjeta korištenja korisnici prihvaćaju njihove odredbe te pristaju na korištenje aplikacije spot one u skladu sa njima.

Bayer pridržava pravo u bilo kojem trenutku dopuniti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta korištenja o čemu će pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti korisnika koji može ako se ne slaže sa navedenim uvjetima, otkazati korištenje navedene aplikacije i zatražiti ukidanje svog korisničkog računa od voditelja obrade. Ako u roku od 8 dana od obavještenja o navedenim promjenama korisnik ne zatraži ukidanje računa, smatrat će se da prihvaća korištenje navedene aplikacije pod novim / izmijenjenim uvjetima korištenja.

Korisnik u svako doba ima pravo odustati od korištenja navedene aplikacije i zahtijevati brisanje svog korisničkog računa, slanjem zahtjeva na kontakt naveden u točki 13. ovih Općih uvjeta korištenja.

3. Privatni ili javni profil studenata

Student prilikom registracije na platformu spot one, ali i tijekom korištenja navedene platforme ima mogućnost odabira privatnog ili javnog profila te ima mogućnost mijenjati javni profil u privatni u svako doba.

Opcija - Privatni profil – „raspoloživ za posao“ podrazumijeva da nitko (niti Bayer niti drugi poslodavci niti drugi studenti) nema mogućnost uvida u profil studenata, ali onog trenutka kada se student prijavi na posao Bayeru i/ili drugom poslodavcu, Bayer ili drugi poslodavac kojem se student prijavio u svrhe rješavanja izazova ili zadatka dobivaju uvid u profil studenta.

Opcija -Javni profil podrazumijeva da svi studenti, Bayer i svi poslodavci, korisnici navedene platforme spot one imaju uvid u profil studenta na navedenoj platformi. Javni profil ujedno podrazumijeva pozivanje i povezivanje studenata u timove, u smislu zajedničkog rješavanja izazova te pozivanje studenata na rješavanje poslova od strane Bayera ili drugih registriranih poslodavaca.

4. Sustav ocjenjivanja

Studenti imaju mogućnost ocijeniti Bayer ili druge poslodavce (registrirane korisnike), a ocjene studenata biti će vidljive na platformi spot one.

Bayer i drugi poslodavci (registrirani korisnici) također mogu ocjenjivati studente, a vidljivost tih ocjena zavisi od toga da li je profil studenta privatan ili javan. U slučaju da se radi o javnom profilu, ocjene su uvijek vidljive poslodavcima i ostalim korisnicima. Ako je profil privatan, tada ocjene studentu od strane Bayera ili poslodavca ne može vidjeti nitko, ali onog momenta kad se student prijavi na posao poslodavcu, isti može vidjeti profil studenta i ocjene dobivene od strane Bayera ili drugih poslodavaca.

Ako je profil javan, tada ocjene studenata mogu vidjeti svi registrirani korisnici platforme spot one.

5. Odredbe koje se odnose na Poslodavce

U svrhu korištenja aplikacijom, Poslodavac je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.

Registrirani Poslodavci mogu u svako doba objavljivati oglase za obavljanje studentskih poslova (izazova, zadataka ili brzih zadataka), naknadno ih mijenjati, pratiti statistiku posjećenosti objavljenih oglasa, pretraživati profile Studenata ako su to Studenti dopustili odabirom opcije Javni profil.

Usluga objavljivanja oglasa za obavljanje povremenih studentskih poslova i/ili objavljivanja raznih vrsta izazova, zadataka i brzih zadataka na portalu naplaćuje se u skladu sa Cjenikom važećim u trenutku objavljivanja oglasa.

Bayer zadržava pravo brisanja oglasa za posao (izazov, zadatak, brzi zadatak) neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, Bayer zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih oglasa tog Poslodavca. Bayer također zadržava pravo izmjene oglasa u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture sadržaja oglasa.

Poslodavci snose isključivu odgovornost za izvršavanje prava i obveza iz ugovora sklopljenog sa studentom korištenjem platforme, uključujući i naknadu za izvršenje studentskog posla Studentu te Posredničku naknadu Posredniku kao i sve obveze proizašle iz Izazova, zadataka ili brzih zadataka objavljenih od strane Poslodavca.

Poslodavci se obvezuju osobne podatke studenata prikupljene sa platforme spot one obrađivati i štititi sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te svim pozitivnim propisima RH vezanima uz područje zaštite osobnih podataka. Za nezakonitu obradu osobnih podataka studenata te eventualnu štetu koja bi za studenta nastala takvom obradom od strane poslodavaca / registriranih korisnika, odgovaraju poslodavci koji su štetu prouzročili.

Svi ugovori između Poslodavaca i Studenata koji imaju status redovitog studenta sklapaju se posredovanjem nekog od Studentskih centara kao ovlaštenih posrednika sukladno odredbama Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata.

6. Odredbe koje se odnose na Studente

U svrhu korištenja aplikacijom, Student je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.

Registracija Studenta moguća je isključivo putem sustava AAI@EduHr čime se ujedno dokazuje status studenta. Platformu spot one mogu koristiti samo studenti koji imaju studentska prava te su ih dužni imati do završetka zadatka ili izazova te su studenti dužni voditi računa o svom statusu redovnih studenata. Studenti koji izgube studentska prava, a ostvare pravo na nagradu, neće moći biti isplaćeni.

Osobni podaci studenta koji su prikupljeni putem navedenog sustava AAI@EduHr – ime, prezime, naziv fakulteta, OIB, datum rođenja se ne mogu mijenjati.

Sve ostale podatke kojima student kreira svoj osobni profil, student može dopunjavati i mijenjati (fotografija, smjer na fakultetu, godina, osobni mail studenta, broj telefona, adresa, kućni broj, grad, vještine, interesi, znanja, jezici i ostali podaci koji se ne povlače iz sustava AAI@EduHr.)

Student se obvezuje korisnički račun u okviru platforme SPOT ONE koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o studentskim poslovima i/ili prijavljivanja i sudjelovanja na objavljenim izazovima, zadatcima i brzim zadacima.

Sva prava i obveze Studenta koja se odnose na izvršavanje posla za druge Poslodavce reguliraju se odgovarajućim ugovorima zaključenima između studenata i drugih poslodavaca.

Sva prava i obveze Studenta koja se odnose na objavljene i Izazove, zadatke ili brze zadatke propisuju se u tekstu svakog pojedinog Izazova ili brzog zadatka.

7. Objavljivanje Izazova, Zadataka i Brzih zadataka

U sklopu platforme SPOT.ONE, Bayer ili registrirani Poslodavci (dalje u tekstu Organizator posla) mogu periodično objavljivati izazove, zadatke ili brze zadatke, na kojima natjecatelji predlažu idejna rješenja različitih problema koje Organizator postavlja i koja su predmet Izazova.

Pravo sudjelovanja u objavljenim poslovima imaju svi studenti registrirani korisnici aplikacije koje ispunjavaju uvjete propisane u oglasu za posao ispune prijavu za izazov, zadatak i brzi zadatak te pošalju projektni zadatak do roka navedenog u oglasu i objavljenog na platformi (dalje u tekstu: Natjecatelji).

Natjecatelji mogu sudjelovati na Izazovu samostalno ili putem timova.

Bayer zadržava pravo kontrole svih objavljenih izazova, zadataka ili brzih zadataka te je ovlašten obrisati ili odbiti objaviti Izazov, zadatak ili brzi zadatak postavljen od strane Poslodavca, u skladu sa točkom 5. ovih Općih uvjeta.

Bayer je ovlašten onemogućiti sudjelovanje na Izazovu, zadatku ili brzom zadatku pojedinom Natjecatelju ako utvrdi da isti krši prisilne zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, ako se utvrdi da Natjecatelj krši autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili iz drugog opravdanog razloga.

Sudjelovanjem na Izazovu, zadatku ili brzom zadatku, Natjecatelji se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade troškova koje su imali prilikom sudjelovanja na izazovu ,zadatku ili brzom zadatku, odnosno izrade projektnog zadatka ili štete koja bi im mogla nastati prilikom sudjelovanja na Izazovu, zadatku ili brzom zadatku.

Sudjelovanje na izazovu, zadatku i brzom zadatku je dobrovoljno, te prijavljeni Natjecatelji nisu dužni platiti nikakvu naknadu za sudjelovanje.

Detaljan opis izazova, zadatka ili brzog zadatka bit će naveden u tekstu Izazova, zadatka ili brzog zadatka objavljenog na platformi ili će biti dostavljen studentu nakon što se prijavi na Izazov.

Odluku o pobjedniku Natječaja ili Izazova donosi povjerenstvo imenovano od strane Bayera ili drugih poslodavaca / registriranih korisnika – zavisno od toga tko je objavio / postavio zadatak, izazov ili natječaj. Tako donesena odluka je konačna i protiv iste nema pravo žalbe.

Sudjelovanjem na izazovu, zadatku ili brzom zadatku, natjecatelji pristaju kako pravo vlasništva, autorska i sva druga prava na izrađenom djelu, ostvarenom idejnom rješenju itd. prelaze u vlasništvo Bayer ili drugih poslodavaca (ako se radi o njihovom izazovu, zadatku ili brzom zadatku) te se Natjecatelji obvezuju da za ista neće od Bayera i/ili drugih poslodavaca potraživati bilo kakvu naknadu.

Natjecatelji koji sudjelovanjem na Izazovu ne dobiju nagradu ne ostvaruju pravo na naknadu troškova koje su imali prilikom izrade djela, a istima se vraćaju svi primjerci tako izrađenog djela.

Organizator će u uvjetima Izazova navesti nagradu koju osvaja odabrani student.

Iznos nagrade naveden u tekstu Izazova je konačan te isti predstavlja cjelokupnu naknadu za izrađeno djelo.

Pobjednik / ci (ako je riječ o sudjelovanju na izazovu u timu) dobit će obavijest o pobjedi, a ostali sudionici dobiti će obavijest da nisu osvojili nagradu. Pobjednik / ci dobivaju certifikat o nagradi koji vide svi korisnici aplikacije, ako je riječ o javnom profilu, a navedeni certifikat bit će vidljiv u slučaju privatnih profila, onog momenta kad se student prijavi na posao Bayeru ili drugim poslodavcima.

Predloženo rješenje projektnog zadatka u Izazovu, zadatku ili brzom zadatku mora biti originalno te ne smije kršiti prava trećih osoba, a natjecatelj se obvezuje držati Bayer slobodnim od zahtjeva trećih osoba odnosno Organizatoru naknaditi svu time pričinjenu štetu ako bi se naknadno utvrdilo kako je Natjecatelj povrijedio bilo koja prava trećih osoba.

Nepotpune prijave, prijave protivne uvjetima Izazova kao i prijave podnesene nakon proteka roka (zakašnjele prijave) su nevažeće i ne daju pravo Natjecateljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u Izazovu.

8. Žigovi i znakovi te autorska prava

„SPOT.ONE“ je registrirani žig društva BAYER d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB 56386591827 te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito zadržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi i znakovi koji se pojavljuju na internetskoj stranici platforme intelektualno su vlasništvo njihovih nosilaca.

Izgled platforme, njen sadržaj, izgled oglasa, računalni programi koji pogone aplikaciju, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasništvu Bayera te su kao takva zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Materijali (audio i video sadržaji, tekstovi i testovi) koji su postavljeni na Internet stranicama SPOT.ONE , ekskluzivno su pravo "Bayera", a koristiti se mogu samo ako se to odobri od strane nositelja autorskih prava kao i nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Strogo je zabranjeno svako kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, duboko povezivanje ili mijenjanje na drugi način ovih internet stranica bez izričitog pisanog odobrenja "Bayer-a"! Svako kršenje ovih Općih uvjeta korištenja može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja građanskih i/ili trgovačkih postupaka i/ili do krivičnog gonjenja protiv počinitelja. U skladu sa propisima Republike Hrvatske, svi materijali na Bayerovoj Internet stranici su zaštićeni autorskim pravom, žigom, dizajnom, kao što su zaštićene i sve druge informacije vezane za fizičke ili pravne osobe, a koje informacije se odnose na rješenja softvera, grafičku izradu, video materijale, fotografiju i muziku. "Bayer" je nositelj autorskih prava u vezi sa svakim i mijenjanjem svih materijala na svojim Internet stranicama jednako kao i sa originalnim sadržajem. Korisnik niti u kojem slučaju ne smije i nema pravo niti na koji način koristiti, mijenjati, niti dopunjavati niti jedan dio sadržaja u cjelini niti djelomično. Korisnik može koristiti Bayerove materijale samo i isključivo za svoje osobne potrebe. Svako nedozvoljeno korištenje sadržaja na bilo koji način ili u bilo koju svrhu bez izričitog pisanog odobrenja i nositelja autorskih prava je u potpunosti zabranjeno. Korisniku nije dopušteno na Bayerovim Internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji nije njegovo privatno, intelektualno ili autorsko vlasništvo. Ukoliko bi se utvrdilo da je objavom ili ustupanjem takvih materijala na internetskoj stranici Korisnik povrijedio prava trećih osoba, Korisnik odgovara za cjelokupnu time pričinjenu štetu te se obvezuje držati Bayer slobodnim od bilo kakvih zahtjeva trećih osoba.

9. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

Bayer ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u životopisima Studenata i oglasima Poslodavaca.

Bayer ne odgovara niti Poslodavcima niti Studentima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem aplikacije Poslodavci i Studenti odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom osobnih podataka od strane Poslodavaca, Posloprimaca ili pak trećih osoba.

Za nezakonitu obradu osobnih podataka studenata od strane drugih poslodavaca odgovorni su isključivo drugi poslodavci u smislu točke 5. ovih Općih uvjeta.

Bayer je odgovoran samo za onu obradu osobnih podataka studenata na navedenoj platformi SPOT ONE u okviru poslovnog odnosa koje ostvaruje putem navedene platforme sa studentom. Bayer je nadalje odgovoran za sigurnost osobnih podataka pohranjenih na aplikaciji spot one i kao isključivi vlasnik navedene aplikacije odgovara za štetu nastalu povredom osobnih podataka na samoj aplikaciji koja je posljedica kršenja sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni na navedenoj aplikaciji.

10. Obrada osobnih podataka korisnika

Zaštiti privatnosti korisnika naših internet stranica pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informirati Vas o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka dok koristite aplikaciju spot one te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.

Neophodno je da pročitate i da se obavijestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost.

Pristupanjem i registracijom na aplikaciju spot one potvrđujete da ste u cijelosti razumjeli i prihvatili Opće uvjete korištenja te ste ujedno obaviješteni o svrsi, opsegu i načinu korištenja vaših osobnih podataka. Ova Internet stranica sadrži kolačiće. Detaljne informacije o obradi vaših osobnih podataka i uporabi kolačića možete pronaći na stranici korištenje kolačića.

Detaljnije o obradi Vaših osobnih podataka kao i informacije o Vašim pravima možete pronaći u dokumentu – Informacije pojedincima o obradi osobnih podataka koji se nalazi na sljedećem linku: Pravila privatnosti.

Bayer će u skladu sa tehnološkim mogućnostima te važećim internim smjernicama i korporativnim pravilima Bayer grupe o zaštiti podataka provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite povjerljivosti osobnih podataka Korisnika na aplikaciji spot one.

Obrada osobnih podataka studenata od strane drugih poslodavaca, registriranih korisnika platforme spot one podliježe politikama privatnosti propisanima od strane navedenih poslodavaca.

11. Deaktivacija računa

Student u svako doba može deaktivirati svoj korisnički račun na navedenoj aplikaciji. Svoj zahtjev za deaktivaciju računa može poslati na mail naveden u točki 12. Ovih Općih uvjeta , a Bayer će primitkom maila isti obrisati u roku od 5 radnih dana.

12. Newsletteri

Prilikom registracije na aplikaciju, studentima će se slati newsletteri koji će sadržavati ponude novih poslova. Newsletteri će se slati periodično, ovisno o ponudi poslova na platformi SPOT ONE. Prilikom registracije, a u skladu sa člankom 107. stavkom 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama, studenti imaju mogućnost unaprijed se usprotiviti, primanju navedenih newslettera slanjem poruke na adresu: info@spot.one, a imaju pravo u svako doba odjaviti se od primanja istih na adresu navedenu u točki 12. ovih Općih uvjeta.

13. Završne odredbe

Sve eventualne sporove će Bayer i korisnici aplikacije pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti doneseni su dana 09. listopada 2018. i primjenjuju se od navedenog datuma.

U slučaju izmjene i/ili dopune Općih uvjeta korištenja razumijem da ću o istima biti obaviješten te u slučaju mojih neslaganja sa istima, imam pravo u svako doba odustati od korištenja navedene stranice te zahtijevati brisanje svog korisničkog računa.